Акционерам

Повестка дня годового общего собрания акционеров за 2013 год

Порядок денний:

  1. Обрання робочих органів та затвердження порядку (регламенту) роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
  3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.
  4. Розгляд та затвердження звіту, висновків Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності Товариства за 2013  рік.
  5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку або визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
  7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
  8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо отримання та/або надання позики на суму 32 000 000 грн. (тридцять два мільйона гривень), які можуть вчинятися між ПАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим» та ТОВ «ДФ «Руслана»; між ПАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим» та ТОВ «Емпоріум-К» протягом одного року з моменту прийняття рішення. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

ПАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим» (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

Звітний 
2013 рік

Попередній 
2012 рік

Усього активів  

164340

142263

Основні засоби  

53348

45230

Довгострокові фінансові інвестиції  

11

11

Запаси 

46944

65980

Сумарна дебіторська заборгованість  

44133

22431

Грошові кошти та їх еквіваленти 

18577

7209

Нерозподілений прибуток 

28346

9483

Власний капітал 

103621

82418

Статутний капітал 

27192

27192

Довгострокові зобов'язання 

0

157

Поточні зобов'язання 

58247

57475

Чистий прибуток (збиток) 

+21203

+25834

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

108 767 260

108 767 260

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

414

396

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 22 квітня 2014 року, у порядку встановленому законом.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, у порядку та терміни визначені законодавством не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

З матеріалами, пов’язаними з питаннями порядку денного, можна ознайомитись від дати надісланняповідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем знаходження Товариства: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграду, 12, 5-й поверх, кабінет юриста, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення.Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор – Хмельницький О.М.

Телефони для довідок: 0652 548 213, 0652 548 203.

                                           

 

Генеральний директор                           Хмельницький О.М.

Мы в социальных сетях

Читайте последние новости АО «ПБК «Крым» и ставьте лайки на страницах в сетях Facebook, Instagram и Вконтакте Яндекс.Метрика